Planproces wijkaanpak TVW

Gemeente Leiden maakt werk van de energietransitie. Met verschillende partners in de stad wordt gewerkt aan het opstellen van beleidskaders en worden de eerste wijkgerichte aanpakken opgestart. Op dit moment werkt de gemeente samen met bewoners en partners uit de stad aan de transitievisie warmte.

De transitievisie warmte is het beleidsdocument dat richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Onderdeel van de transitievisie warmte vormt een beschrijving van de wijze waarop een wijkaanpak tot stand komt.

Gemeente Leiden doet ervaring op met het omzetten van beleid naar uitvoering in een aantal pilotgebieden. In deze pilotgebieden wordt nauw samengewerkt met partners uit de stad. In de voorbereiding en in de uitvoering zijn deze partijen van elkaar afhankelijk. Ondertussen hebben elk van deze partijen een eigen projectvoering, een eigen besluitvormingsproces en een eigen wijze om te komen tot een investeringsbeslissing.

Gemeente Leiden heeft Akro Consult gevraagd om een gezamenlijk gedragen planproces op te stellen om op effectieve wijze van beleid richting praktijk en uitvoering te komen. Onderdeel van dit planproces zijn fases in de planvorming, activiteiten per fase, fasedocumenten en wijze van contracteren.

ac_logo