Privacyverklaring

Middels deze privacyverklaring informeren wij je over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en je privacy beschermen. Deze verklaring weergeeft op welke wijze Akro Consult je persoonsgegevens verkrijgt, welke soorten persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken en welke rechten je als be-trokkene op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan uitoefenen.

Akro Consult verwerkt persoonsgegevens enkel op de wijze zoals omschreven in deze verklaring, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie Akro Consult persoonsgegevens verwerkt.

Contact

Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons willen opnemen, dan kan dat middels onderstaande contactgegevens.

Telefoonnummer:     +31 (0)70 326 26 23
E-mail:                         info@akroconsult.nl
Postadres:                  Overgoo 6 (derde verdieping), 2266 JZ, Leidschendam

Verkrijging persoonsgegevens

Akro Consult verkrijgt enkel persoonsgegevens van jouzelf, op de volgende manier(en):

 • je verstrekt ons je persoonsgegevens voor de behandeling van je dossier;
 • je verstrekt ons je persoonsgegevens middels een contactformulier;
 • je verstrekt ons je persoonsgegevens middels e-mail;
 • je verstrekt ons je persoonsgegevens middels visitekaartjes tijdens kennismaking in persoon.

Doeleinden en verwerking persoonsgegevens

Akro Consult verwerkt je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en websiteverbetering. Wij verwerken je persoonsgegevens op grond van je toestemming, of ons gerechtvaardigd belang om je nieuwsbrieven en uitnodigingen te sturen, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren.

Persoonsgegevens

Akro Consult verwerkt, afhankelijk van het doel van de verwerking, een of meer van de volgende soorten persoonsgegevens:

 • naam;
 • titel(s);
 • adres (zakelijk en/of privé);functie of beroep;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer (zakelijk en mobiel);
 • geslacht;
 • bedrijf of organisatie.

Doeleinden

Wij verwerken de bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • voor juiste aanhef in berichten;
 • om contact met je op te kunnen nemen;
 • om onze nieuwsbrief e.d. aan je te kunnen versturen;
 • om je vragen of klachten te kunnen behandelen per e-mail, per post of telefonisch;
 • om onze website te verbeteren

Verstrekking aan derden

Akro Consult verstrekt je persoonsgegevens enkel aan derde partijen indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door je aangevraagde diensten.  Wij delen je persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Verwerking

Akro maakt voor verwerking van gegevens gebruik van softwaresysteem 'Ez2xs', en heeft met Ez2xs B.V. een bewerkersovereenkomst afgesloten. Ez2xs draagt er zorg voor dat haar software voldoet aan alle in de AVG gestelde eisen.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk. Wij bewaren je ge-gevens zolang dat nodig is om de door je gevraagde dienst te leveren.

Aanvullend worden je persoonsgegevens verwijderd als:

 • je jou toestemming intrekt door ons ervan te informeren dat je geen nieuwsbrieven en/of uitnodigingen meer wenst te ontvangen;
 • je jou toestemming intrekt door je uit te schrijven van onze tenderwebsite;
 • het gerechtvaardigd belang van Akro Consult voorverwerking van je gegevens komt te vervallen.

Beveiliging

Akro Consult neemt passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatige verwerking en ongeautoriseerde toegang.

Rechten

Je kunt contact opnemen middels de hiervoor genoemde wijzen om je toestemming voor verwerking in te trekken, je persoonsgegevens in te zien, deze te corrigeren, aan te vullen wijzigen of verwijderen.

Met betrekking tot de persoonsgegevens die verwerkt worden op grond van gerechtvaardigd belang heeft je bezwaarrecht tegen deze verwerking. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

ac_logo