europese_aanbestedingsrichtlijnen_768x768
Datum2 mei, 2016
Door Akroconsult
Categorie(ën)Nieuws en columns

Implementatietermijn aanbestedingsrichtlijnen

De Nederlandse overheid is verplicht om de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen (2014/23 en 2014/24) en concessierichtlijn (2014/25) te implementeren in natinale wetgeving. Hiertoe is een wetsvoorstel ‘Voorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012’ opgesteld. Het wetsvoorstel is op 22 maar 2016 door de Tweede kamer aangenomen en is ter goedkeuring voorgelgd aan de Eerste Kamer. Minister Kamps gaat er vanuit dat de inwerkingtreding van de gewijzigde Anabestedingswet per 1 juli 2016 kan plaatsvinden. De implementatietermijn voor de nieuwe richtlijnen is echter op 18 april 2016 verstreken, de vraag rijst welke gevolgen dit heeft voor lopende aanbestedingen.

In artikel 4.33 van de gewijzigde Aanbestedingswet 2102 is een overgangsregeling opgenomen voor aanbestedingen, die gestart zijn voor het tijdstip van inwerkingtreding van de gewijzigde Anbestedingswet. Op deze aanbestedingen blijft de huidige Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Dat geldt dus voor alle aanbestedingsprocedures, die gestart zijn voor de (vermoedelijke) datum van inwerkingtreding van 1 juli 2016.

Een belangrijk aandachtspunt voor aanbestedende diensten is de mogelijke rechtstreekse werking, die bepalingen uit de aanbestedingsrichtlijnen vanaf 19 april 2016 kunnen hebben voor burgers en ondernemers. De bepalingen uit de richtlijnen moeten dan inhoudelijk onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn en rechten toekennen aan burgers en/of ondernemers. Een voorbeeld is het kunnen indienen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument als vervanger van de Eigen Verklaring. Akro Consult houdt hier de komende tijd rekening mee in haar advisering bij aanbestedingsprocedures. Veel van de bepalingen ui de aanbestedingsrichtlijnen bevatten echte keuzemogelijkheden voor aanbestedende diensten, waardoor deze geen rechtstreekse werking hebben. Helaas is er geen overzicht beschikbaar van de bepalingen uit de aanbestedingsrichtlijnen, die rechtstreekse werking kunnen hebben. Mocht hierop een beroep worden gedaan, dan is het echter aan de rechter om hierover te oordelen.

De komende tijd houden wij bij aanbestedingsprocedures rekening met bovenstaande.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan helpen wij u uiteraard graag verder.

ac_logo