Afbeelding 1
Datum13 juni, 2018
Door
Patrick Esveld
(070) 326 26 23
pesveld@akroconsult.nl
Categorie(ën)Finance
Tag(s)Finance

Groot aantal gemeenten heeft verouderd grondbeleid

Uit onderzoek van Akro Consult naar het grondbeleid van ruim honderd Nederlandse gemeenten is gebleken dat bijna de helft van de gemeenten geen actuele grondbeleidsnota heeft. Vaak zijn deze nota’s afkomstig uit de periode dat Nederland zich middenin een economische crisis bevond, terwijl sommige nota’s zelfs nog ouder zijn. Met het oog op de snel veranderende vastgoedmarkt en nieuwe politieke afwegingen, is het belangrijk dat gemeenten hun grond- en gronduitgiftebeleid op peil houden. Concreet betekent dit dat zij kunnen beschikken over een, met name voor marktpartijen, transparante aanpak van planinitiatieven. Door deze aanpak vast te leggen in een vernieuwde grondbeleidsnota, wordt de markt gefaciliteerd en is interne borging verzekerd.

In de publicatie van de Nationale Woonagenda wordt benadrukt hoe hoog de druk op de woningmarkt op dit moment is. Tot 2025 dienen er gemiddeld zo’n 75 duizend woningen per jaar gerealiseerd te worden. Dit is mogelijk wanneer bestaande bouwplannen versneld worden en daarnaast de plancapaciteit op middellange termijn vergroot wordt. Deze bouwplannen vragen veel ruimte. Het lijkt onmogelijk om deze aantallen enkel binnenstedelijk te realiseren door verdichting. De afweging tussen inbreiden, uitbreiden en/of transformeren en hoe dit snel vorm te geven achten wij op dit moment één van de belangrijkste taken van de gemeenten.

De gemeenten hebben dan ook een belangrijke rol bij het versnellen van de bouwproductie. Een (te) afwachtend/faciliterend grondbeleid staat haaks op deze wens. Het is daarom wenselijk dat gemeenten zich actiever bemoeien met de grond/het vastgoed om hun ambities waar te maken. Een situationeel grondbeleid met duidelijke kaders om te kunnen kiezen tussen actief en faciliterend grondbeleid achten wij een doeltreffende optie.

ac_logo