Meerjarenprogramma grondexploitaties, Bernisse

Meerjarenprogramma grondexploitaties, Bernisse

Voor deze gemeente, die in 2015 is opgegaan in de nieuwe gemeente Nissewaard, is jaarlijks het meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) geactualiseerd. Met dit MPG en de bijbehorende risicoanalyse wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken en het risicoprofiel van ruimtelijke projecten. Zowel voor de projecten waar actief als facilitair grondbeleid wordt gevoerd.

Woningcorporaties financieel in beeld, Velsen

In het kader van de invoering van de herziene Woningwet heeft Akro Consult de financiële informatie geanalyseerd van de woningcorporaties in Velsen. Met deze informatie krijgt de gemeente inzicht in de financiële positie van de corporaties en een eerste indicatie van mogelijke volkshuisvestelijke prestaties. Het is daarmee een zeer belangrijk en bruikbaar handvat voor het maken van de prestatieafspraken in het kader van de herziene Woningwet.

Koninklijke Verenigde Leder, Oisterwijk

Voor de gemeente Oisterwijk is een risicoanalyse gemaakt voor de herstructurering van het voormalige fabriekscomplex Koninklijke Verenigde Leder. Met deze analyse zijn de aard en omvang van de planrisico’s in beeld gebracht en kunnen deze gedurende de planontwikkeling en –uitvoering worden beheerst.

Akro Consult Logo