Spring naar content

Tenderstrategie en partnerselectie P2 Groningen

Tenderstrategie en partnerselectie P2 Groningen

Kavel P2 speelt een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van het Europapark in Groningen. Vanwege de achtergebleven funderingen van de Hunzecentrale en onzekerheid over (de omvang van) sanering is de kavel tot op heden niet ontwikkeld. De aanpak van de bodem is bepalend voor de verkaveling, parkeren, het ontwikkelproces en de financiële haalbaarheid. Het ontwikkelen van dit gebied is daarom uitdagend. Toch biedt de kavel ook kansen vanwege de ligging ten opzichte van de stad en het treinstation, maar bijvoorbeeld ook vanwege de lagere ligging van het terrein.

De gemeente wil op de locatie een programma realiseren dat bestaat uit 50% wonen en 50% werken, waarbij sprake is van een flinke verdichting en waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de doorontwikkeling van het Europapark. Ook wordt ingezet op collectief gebouwd parkeren en alternatieve mobiliteitsoplossingen.  Tot slot heeft de gemeente stadsbreed hoge ambities voor duurzaamheid.

Door middel van een partnerselectie wenst de gemeente een partij te selecteren waarmee gezamenlijk wordt gewerkt aan het waarmaken van het hoge ambitieniveau in combinatie met de complexiteit van de opgave.

Akro heeft op basis van de stukken een tenderstrategie opgesteld en vervult aansluitend de rol van onafhankelijke procesbegeleider gedurende de voorbereiding en het doorlopen van de tender.

Partnerselectie Suikerzijde Groningen

De Suikerzijde is een grote gebiedsontwikkeling in wording. Op het terrein van de voormalige Suikerfabriek moet de komende jaren een duurzame, toekomstbestendige stadswijk verrijzen. Een opgave zoals je ze niet vaak meer tegen komt: niet alleen vanwege de omvang (ca. 120 hectare) en de centrale ligging nabij het stadscentrum (de Grote Markt op 2 kilometer afstand). Ook is de opgave uniek vanwege hoge ambities. Een zelfstandig functionerend en levendig stadsdeel met 2.500 tot 5.000 woningen en ruimte voor verschillende woonvormen, werken, leren en recreëren.

De gemeente Groningen is eigenaar van alle gronden in het gebied en ver in de planvorming. Toch moet de stap richting uitvoer nog gezet worden. Gemeente Groningen kiest er voor om in deze fase de kennis van de markt te gebruiken bij het verder vormgeven van de ontwikkelkaders en het kavelpaspoort. De gemeente zoekt een marktpartij om in samenwerking met corporaties Nijestee en Patrimonium een haalbaarheidsstudie voor de eerste vier bouwvelden uit te voeren. Binnen de bouwvelden kunnen ca. 700 woningen gerealiseerd worden. Het door de marktpartij te ontwikkelen programma in de bouwvelden A t/m D wordt geschat op ca. 400 woningen met voorzieningen, hoofdzakelijk in het koopsegment. De resterende ca. 300 woningen wordt ingevuld door corporaties.

Door middel van een partnerselectie wenst de gemeente een partij te selecteren waarmee gezamenlijk wordt gewerkt aan het waarmaken van het hoge ambitieniveau van de opgave.

Akro vervult de rol van onafhankelijke procesbegeleider en heeft de selectiedocumentatie voorbereid.

Ontwikkelcompetitie Den Deijl Wassenaar

In Wassenaar werkt Akro Consult met de gemeente aan de transformatie van een beeldbepalend en leegstaand schoolgebouw naar woningbouw.

Omwonenden waarderen de locatie erg vanwege het groene, ruime en monumentale karakter. Ook maken kinderen uit de buurt veel gebruik van de speelmogelijkheden op de plek. Ondertussen kent Wassenaar een tekort aan ontwikkellocaties en aan betaalbare woningen. De uitdaging in deze opgave ligt dan ook in het behouden of vertalen van de huidige kwaliteiten naar een nieuwe ontwikkeling die recht doet aan de woningbouwopgave.

De rol van Akro in dit proces is het voorbereiden en doorlopen van de verkoopprocedure om te komen tot een nieuw ontwerp dat wordt gedragen door omwonenden en de gemeente. Bijzonder aan deze opgave is de betrokkenheid van de bewoners in de totstandkoming van de ontwikkelkaders en de selectiedocumentatie, alsook de rol die bewoners hebben in de beoordelingscommissie.

Scroll naar boven