Spring naar content

Second opinion grondexploitatie Horvathweg Schiedam

Second opinion grondexploitatie Horvathweg Schiedam

Gemeente Schiedam wil de Horvathweg, ten zuiden van de spoorlijn, herontwikkelen tot een woonbuurt met fraaie entree naar het station. Binnen het gebied zijn meerdere ontwikkelingen voorzien, met wonen, commerciële en maatschappelijke functies. De gemeente heeft een grondexploitatie opgesteld en heeft een analyse gemaakt van de bekostiging van het maatschappelijk vastgoed. Akro Finance voert een second opinion uit op deze grondexploitatie ten behoeve van de bestuurlijke behandeling. De plausibiliteit van uitgangspunten wordt daarbij vertaald naar een compacte notitie voor college en raad.

Vastgoedexploitatie huisvestingsscenario’s Woonkracht10

Woonkracht 10 overweegt sloop van haar huidige kantoor en verhuizing naar nieuwbouw. Drie nieuwbouwscenario’s (herontwikkeling bestaand bezit, sloop/nieuwbouw van bezit, verwerving van een locatie) zijn door Akro Finance financieel vertaald in een advies.

Grondexploitatie en financieel strategisch advies Vitaal Vogelenzang

Gemeente Bloemendaal herontwikkelt in de kern Vogelenzang een sportlocatie tot een nieuwe woonwijk met ca. 70 woningen. Akro Finance leverde bij verschillende ontwikkelscenario’s de financiële haalbaarheidsberekeningen. Op basis van het voorkeursalternatief werkt Akro Finance de grondexploitatie verder uit, en adviseert in het reken en tekenproces over optimalisaties, de parkeerbalans en over toepassing van verslagleggingsregelgeving.

Financieel strategisch advies Stationskwartier Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht wil ruim 1.000 woningen ontwikkelen in een binnenstedelijke herontwikkeling van het Stationskwartier. Dit combineert ze met sloop- en nieuwbouwafspraken met de woningbouwcorporatie Woonkracht10. Om enkele grote infrastructurele ingrepen te bekostigen wilde de gemeente een aanvraag Woningbouwimpulssubsidie doen. Daarvoor was een goed onderbouwde business case nodig, met gedegen beargumenteerde uitgangspunten. Akro Finance heeft deze business case opgesteld, wat leidde tot toekenning van € 4,7 mln. subsidie voor het project. Akro Finance levert strategisch financieel advies voor de gefaseerde ontwikkeling van het gebied, stuurt de uitwerking van grondexploitaties aan en levert advies voor de ontwikkelstrategie en selectieprocedures van marktpartijen.

Financieel procesmanagement en projectbeheersing Merwede Utrecht

Gemeente Utrecht heeft een samenwerkingsoverkomst opgesteld met een aantal marktpartijen om het gebied Merwede te herontwikkelen tot een autoluwe stadswijk met zo’n 6.000 woningen, in een hoge dichtheid. De combinatie van duurzame ambities, de strategie om grond- en ontwikkelposities onderling te ruilen en de PPS-light-samenwerking, met een grote hoeveelheid onderlinge afspraken, maakt dat er in de realisatiefase van deze ontwikkeling veel aspecten door de samenwerkende partijen moeten worden uitgewerkt. Dat vergt een goede sturing en beheersing binnen de project- en lijnorganisatie van gemeente Utrecht. Akro Finance levert financiële procesbegeleiding en adviseert over de projectbeheersing en het risicomanagement, de budgetsturing en -bewaking en de inkoop van een aantal adviesdiensten voor het project.

Actualisatie grondprijzen Noord-Beveland

In 2014 heeft Akro Consult de notitie grondprijzen opgesteld voor de gemeente Noord-Beveland. Op basis van een uitgebreide analyse van meerjarige reeksen van transacties zijn destijds grondprijzen van onder andere (projectmatige) woningbouw, recreatieve woningbouw en bedrijventerreinen benaderd. De bewerkelijke methodiek was nodig, omdat er nauwelijks transacties en bouwactiviteiten waren; ‘market evidence’ was praktisch niet beschikbaar.

De gemeente is nu aan actualisatie toe. Vooral bij de woningbouw is ook op Noord-Beveland sterk marktherstel zichtbaar met aanzienlijke toename van (recreatieve) woningbouwtransacties en een redelijk aantal projectmatige nieuwbouw initiatieven. Dit biedt de mogelijkheid nu efficiënt en zorgvuldig de grondprijzen te herijken. Akro Finance heeft per bestemming transactieaantallen, verkoopprijzen en bouwkostenontwikkelingen geanalyseerd en biedt zo de gemeente een accuraat marktperspectief en concrete berekeningsgrondslag voor de actualisatie van de gemeentelijke grondprijzen.

Zoektocht nieuwe invulling V&D-pand Zeist

Wegens langdurige leegstand van het voormalige V&D-pand in Zeist wenste de gemeente Zeist het pand een nieuwe invulling te geven. Akro Consult begeleidde namens de gemeente de zoektocht met de eigenaar van het pand naar een geschikte invulling en daarmee de revitalisering van het centrum van Zeist. De ruimtelijke functionele scenario’s zijn in beeld gebracht en er is draagvlak gecreëerd voor een invulling met woningen en maatschappelijke functies. Akro Finance en Akro Legal ondersteunden dit proces door het onderzoeken van verschillende financiële en juridische vraagstukken.

 

* bovenstaande afbeelding betreft een verkenning, geen ontwerp

Nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling – 2019

Kijk op de Reiswijzer-pagina voor de laatste informatie!

Sinds het uitbrengen van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011, het handboek voor samenwerken bij gebiedsontwikkeling, is het landschap van ruimtelijke ontwikkeling in Nederland sterk veranderd. In 2014, toen de crisis zich steeds verder verdiepte, hebben we daarvoor de Handreiking ‘Houd het simpel’ opgesteld.

Nu de vastgoedsector weer sterk aantrekt staat deze voor allerlei nieuwe uitdagingen, zoals de grote woningbouwopgave, de versnelling van de woningproductie, de energietransitie en complexe binnenstedelijke transformaties. Hierbij zijn niet alleen de opgaven van aard veranderd, maar verandert ook de samenwerking tussen partijen. Publieke en private partijen moeten met een nieuwe blik naar het vormgeven van de samenwerkingen kijken om een optimaal resultaat te bereiken.

Dit was aanleiding voor Akro Consult, Neprom, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Platform 31 en Bouwend Nederland om een nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling op te stellen. Met de nieuwe Reiswijzer wordt ingespeeld op de veranderende opgave en de nieuwe uitdagingen. Naast een beschrijving van de gebruikelijke manieren van samenwerking, en de manier waarop deze tot stand komt, gaan we nadrukkelijk op zoek naar de vraag wanneer moet een samenwerking worden aanbesteed en wanneer is er ruimte om dit op een meer vormvrije manier tot stand te brengen. Het doel hiervan is om enerzijds samenwerking eenvoudiger, sneller en tegen lagere kosten te realiseren. Anderzijds vragen complexe opgaven met een mix van publieke en private functies om afstemming. Traditionele aanbestedingsprocedures bieden daar te weinig ruimte voor.

Door in te gaan op de strategische afwegingen bij de voorbereiding, het versimpelen van het tenderlandschap, het uitlichten van het vormgeven van samenwerkingen na tenders, het verder uitwerken van de dialoogprocedure en het introduceren van partnerselectie als nieuw instrument, biedt de nieuwe Reiswijzer een actueel handvat voor gebiedsontwikkeling.

De nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is daarmee een actueel, vernieuwend en op zichzelf staand product waar overheden, marktpartijen en adviseurs gebruik van kunnen maken wanneer zij zich oriënteren op de vraag hoe tot samenwerking te komen bij de ruimtelijke opgaven van de toekomst. De nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling wordt op 4 oktober 2019 tijdens een eigen congres in de Jaarbeurs in Utrecht gepubliceerd. Houd de Reiswijzer-pagina in de gaten voor meer informatie over dit Reiswijzer congres!

Marktanalyse en advisering woningbouwproject Veghels Buiten

Akro Consult is door de vof Van de Ven – van Wanrooij gevraagd om een analyse te maken van de markt voor Veghels Buiten. Dit is een grootschalige uitbreidingslocatie aan de oostzijde van de Brabantse kern Veghel. De vof probeert hier al enkele jaren tot de ontwikkelingen van projectmatige woningbouw te komen, maar dat is tot op heden niet gelukt. De analyse van Akro Consult gaat in op de verkoop- en ontwikkel belemmerende factoren in het ambitieuze plan. Tevens heeft Akro Consult een aantal suggesties voor het verdere proces van gronduitgifte en ontwikkeling gedaan met het oog op een succesvolle afronding van het gehele plan binnen de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van partijen.

Meerjarenprogramma grondexploitaties, Bernisse

Voor deze gemeente, die in 2015 is opgegaan in de nieuwe gemeente Nissewaard, is jaarlijks het meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) geactualiseerd. Met dit MPG en de bijbehorende risicoanalyse wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken en het risicoprofiel van ruimtelijke projecten. Zowel voor de projecten waar actief als facilitair grondbeleid wordt gevoerd.

Woningcorporaties financieel in beeld, Velsen

In het kader van de invoering van de herziene Woningwet heeft Akro Consult de financiële informatie geanalyseerd van de woningcorporaties in Velsen. Met deze informatie krijgt de gemeente inzicht in de financiële positie van de corporaties en een eerste indicatie van mogelijke volkshuisvestelijke prestaties. Het is daarmee een zeer belangrijk en bruikbaar handvat voor het maken van de prestatieafspraken in het kader van de herziene Woningwet.

Systematisering anterieur kostenverhaal, Velsen

Voor de gemeente Velsen zijn workshops georganiseerd om uiteindelijk tot een optimaler systeem van anterieur kostenverhaal te komen. Op basis van de opgedane kennis is binnen de gemeentelijke organisatie het verplichte kostenverhaal bij facilitair grondbeleid opnieuw vormgegeven en afgestemd op de legesverordening. Samen met de betrokken medewerkers is een systematische werkwijze ontwikkeld, inclusief stroomschema’s en modelovereenkomsten.

Samenwerking Fokker en gemeente Papendrecht

Fokker behouden voor Papendrecht. In die ambitie heeft Akro Consult de gemeente Papendrecht breed ondersteund, bij zowel het opstellen van een bidbook voor vestiging van een nieuwe fabriekshal, het uitwerken van een erfpacht- en financieringsconstructie voor het fabrieksterrein en de begeleiding van het ontwerptraject en de aanbesteding voor een nieuw hoofdkantoor voor Fokker. Akro Legal heeft hierbij diverse contracten verzorgd, waaronder de contractering na aanbesteding als de huurovereenkomst voor het nieuwe hoofdkantoor. Akro Consult en Akro Legal zijn tot medio 2020 betrokken geweest bij de samenwerking van Fokker en de gemeente Papendrecht.

 

Scroll naar boven