De monumentale Grasso-fabriek wordt ICT-community en daarmee een ruimtelijke katalysator voor de Spoorzone en hub voor ICT-bedrijvigheid in Den Bosch. Om het pand toekomstbestendig te maken, is er een zeer duurzame energieneutrale herontwikkeling opgestart. Akro Consult verzorgt voor de gemeente het proces- en projectmanagement en heeft met een multidisciplinair projectteam gewerkt aan het uitwerken van … Read more

Gemeente Schiedam wil de Horvathweg, ten zuiden van de spoorlijn, herontwikkelen tot een woonbuurt met fraaie entree naar het station. Binnen het gebied zijn meerdere ontwikkelingen voorzien, met wonen, commerciële en maatschappelijke functies. De gemeente heeft een grondexploitatie opgesteld en heeft een analyse gemaakt van de bekostiging van het maatschappelijk vastgoed. Akro Finance voert een … Read more

Woonkracht 10 overweegt sloop van haar huidige kantoor en verhuizing naar nieuwbouw. Drie nieuwbouwscenario’s (herontwikkeling bestaand bezit, sloop/nieuwbouw van bezit, verwerving van een locatie) zijn door Akro Finance financieel vertaald in een advies.

Gemeente Bloemendaal herontwikkelt in de kern Vogelenzang een sportlocatie tot een nieuwe woonwijk met ca. 70 woningen. Akro Finance leverde bij verschillende ontwikkelscenario’s de financiële haalbaarheidsberekeningen. Op basis van het voorkeursalternatief werkt Akro Finance de grondexploitatie verder uit, en adviseert in het reken en tekenproces over optimalisaties, de parkeerbalans en over toepassing van verslagleggingsregelgeving. Daarnaast … Read more

Gemeente Zwijndrecht wil ruim 1.000 woningen ontwikkelen in een binnenstedelijke herontwikkeling van het Stationskwartier. Dit combineert ze met sloop- en nieuwbouwafspraken met de woningbouwcorporatie Woonkracht10. Om enkele grote infrastructurele ingrepen te bekostigen wilde de gemeente een aanvraag Woningbouwimpulssubsidie doen. Daarvoor was een goed onderbouwde business case nodig, met gedegen beargumenteerde uitgangspunten. Akro Finance heeft deze … Read more

Gemeente Utrecht heeft een samenwerkingsoverkomst opgesteld met een aantal marktpartijen om het gebied Merwede te herontwikkelen tot een autoluwe stadswijk met zo’n 6.000 woningen, in een hoge dichtheid. De combinatie van duurzame ambities, de strategie om grond- en ontwikkelposities onderling te ruilen en de PPS-light-samenwerking, met een grote hoeveelheid onderlinge afspraken, maakt dat er in … Read more

In 2014 heeft Akro Finance de notitie grondprijzen opgesteld voor de gemeente Noord-Beveland. Op basis van een uitgebreide analyse van meerjarige reeksen van transacties zijn destijds grondprijzen van onder andere (projectmatige) woningbouw, recreatieve woningbouw en bedrijventerreinen benaderd. De bewerkelijke methodiek was nodig, omdat er nauwelijks transacties en bouwactiviteiten waren; ‘market evidence’ was praktisch niet beschikbaar. … Read more

Wegens langdurige leegstand van het voormalige V&D-pand in Zeist wenste de gemeente Zeist het pand een nieuwe invulling te geven. Akro Consult begeleidde namens de gemeente de zoektocht met de eigenaar van het pand naar een geschikte invulling en daarmee de revitalisering van het centrum van Zeist. De ruimtelijke functionele scenario’s zijn in beeld gebracht … Read more

Kijk op de Reiswijzer-pagina voor de laatste informatie! Sinds het uitbrengen van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011, het handboek voor samenwerken bij gebiedsontwikkeling, is het landschap van ruimtelijke ontwikkeling in Nederland sterk veranderd. In 2014, toen de crisis zich steeds verder verdiepte, hebben we daarvoor de Handreiking ‘Houd het simpel’ opgesteld. Nu de vastgoedsector weer sterk … Read more

Akro Consult is door de v.o.f. Van de Ven – van Wanrooij gevraagd om een analyse te maken van de markt voor Veghels Buiten. Dit is een grootschalige uitbreidingslocatie aan de oostzijde van de Brabantse kern Veghel. De vof probeert hier al enkele jaren tot de ontwikkelingen van projectmatige woningbouw te komen, maar dat is … Read more

Voor deze gemeente, die in 2015 is opgegaan in de nieuwe gemeente Nissewaard, is jaarlijks het meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) geactualiseerd. Met dit MPG en de bijbehorende risicoanalyse wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken en het risicoprofiel van ruimtelijke projecten. Zowel voor de projecten waar actief als facilitair grondbeleid wordt gevoerd.

In het kader van de invoering van de herziene Woningwet heeft Akro Consult de financiële informatie geanalyseerd van de woningcorporaties in Velsen. Met deze informatie krijgt de gemeente inzicht in de financiële positie van de corporaties en een eerste indicatie van mogelijke volkshuisvestelijke prestaties. Het is daarmee een zeer belangrijk en bruikbaar handvat voor het … Read more

Voor de gemeente Velsen zijn workshops georganiseerd om uiteindelijk tot een optimaler systeem van anterieur kostenverhaal te komen. Op basis van de opgedane kennis is binnen de gemeentelijke organisatie het verplichte kostenverhaal bij facilitair grondbeleid opnieuw vormgegeven en afgestemd op de legesverordening. Samen met de betrokken medewerkers is een systematische werkwijze ontwikkeld, inclusief stroomschema’s en … Read more

Fokker behouden voor Papendrecht. In die ambitie heeft Akro Consult de gemeente Papendrecht breed ondersteund, bij zowel het opstellen van een bidbook voor vestiging van een nieuwe fabriekshal, het uitwerken van een erfpacht- en financieringsconstructie voor het fabrieksterrein en de begeleiding van het ontwerptraject en de aanbesteding voor een nieuw hoofdkantoor voor Fokker. Akro Legal … Read more

ac_logo