Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.

 
Nieuwsbrief Akro Consult mei 2106
 

Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief van februari jl. sturen wij u de rest van dit jaar rond de 30e van elke maand een nieuwsbrief om 30 jaar Akro Consult te benadrukken. 30 jaar waarin wij werken aan de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en daarmee een begrip zijn geworden in vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Om u inzicht te geven in onze dagelijkse adviespraktijk presenteren wij u in deze nieuwsbrief enkele actuele projecten. Niet geheel toevallig geeft dit de verscheidenheid van onze advisering in vastgoed- en gebiedsontwikkeling goed aan.

Naast een overzicht van actuele projecten informeren wij u in deze nieuwsbrief vanuit Akro Legal over de stand van zaken implementatie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen.

Reacties naar aanleiding van deze nieuwsbrief zijn uiteraard altijd welkom!
Voor meer informatie Akro Consult.

 
 
Procesmanagement
Marktselecties en
aanbestedingen
Transformatie en
Co-creatie
Finance
Legal
Wij maken ruimte voor samenwerking bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling.
LEES MEER
Vernieuwend in de uitvraag aan de markt
en gedegen in de uitvoering van selecties en aanbestedingen.LEES MEER
Begint niet bij het gebouw of gebied, maar bij het
hardmaken van de
vraag en het verbinden van toekomstige gebruikers en investeerders.

LEES MEER
Rekenen met
marktkennis aan de haalbaarheid en risicobeheersing bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling.LEES MEER
Juridische producten
en adviezen gericht op het haalbaar maken en houden van ruimtelijke ontwikkelingen.LEES MEER
 
 
Actuele projecten
 
Marktconsultatie Parade, Breda
 

Akro Consult begeleidt de gemeente Breda bij het houden van een marktconsultatie voor het rijksmonumentale pand Parade 10-14 te Breda. Een pand waar op dit moment het Bredaas Museum gevestigd is. Het gaat hierbij om een brede en open marktconsultatie, waarbij zo min mogelijk kaders gelden en er nadrukkelijk een beroep wordt gedaan op het innovatief vermogen en de creactiviteit van de markt. Doel is dat hiermee een goed beeld ontstaat van de mogelijkheden voor herbestemming van dit prachtige rijksmonumentale pand en op basis hiervan het herbestemmigs- en/of verkoopproces goed vormgegeven kan worden.

De marktconsultatie start begin mei. Informatie over de marktconsultatie is verkrijgbaar via www.breda.nl/stadsmakelaar.

Voor meer informatie: Roger Kersten.


 
Gebiedsontwikkeling Noordrand, Goeree Overflakkee
 

Op 17 maart jl. hebben de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds de startovereenkomst ondertekend voor de unieke ontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee. Aan het Haringvliet wordt een uitgestrekt gebied ontwikkeld. Deze land-waterovergang biedt ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en windenergie.
Akro Consult begeleidt de gemeente in dit project. Onder meer door het opstellen van de vaststellingsovereenkomst voor de gemeentelijke aankoop van een grondbank van circa 475 hectare van de provincie Zuid-Holland. Ook adviseert Akro Consult de gemeente over risicobeheersing in dit omvangrijke project.
Wethouder Daan Markwat: “Via de vaststellingsovereenkomst heeft de gemeente invloed op de grondposities om haar ambities te realiseren. Denk hierbij aan agrarische structuurversterking, nieuwe natuur, innovatieve woningbouw, windenergie en recreatie. Integraliteit is hierbij leidend. Alle belangen van betrokken partijen worden zorgvuldig afgewogen om tot een optimalisatie van ambities te komen.”

Meer informatie: Paul van Dijk.

 
Vernieuwbouw gemeentehuis, Papendrecht
 

De gemeente Papendrecht wenst haar huidige gemeentehuis te vernieuwen. Daarmee wordt het gebouw energiezuiniger en kan het weer voldoen aan de huidige eisen en wensen. Het nieuwe werken c.q. het flexconcept is één van de belangrijke uitgangspunten.
Ondertussen is de gemeente sinds kort verhuisd naar een tijdelijke locatie en zijn de sloopwerkzaamheden in het pand begonnen.
Akro Consult begeleidt de gemeente in het proces van planvorming voor de vernieuwbouw. Daarbij verzorgen wij tevens de aanbestedingen en contractering voor de sloop, vernieuwbouw en het meubilair. De algehele projectleiding tot en met de verhuizing eind dit jaar naar het vernieuwde gemeentehuis is onderdeel van onze opdracht.

Meer informatie: Walter Stam.

 
Stedelijke herverkaveling avant-la-lettre, bedrijvenpark, Reedijk
 

In april heeft het Ministerie van I&M de Aanvullingswet Grondeigendom ambtelijk afgerond. In deze wet worden de instrumenten uit de huidige Onteigeningswet, de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en de Wet Inrichting Landelijk Gebied samengevoegd en wordt een nieuwe regeling voor vrijwillige stedelijke herverkaveling toegevoegd. Op 1 juli 2016 komt de consultatieversie van de Aanvullingswet waarschijnlijk beschikbaar voor een openbare internetconsultatie. De wetsontwikkeling krijgt al aandacht op diverse symposia.
15 april jl. organiseerde het Kadaster haar jaarlijkse Expertmeeting Stedelijke Herverkaveling, bezocht door meer dan 150 deelnemers. Een belangrijke vaststelling is dat vrijwillige Stedelijke herverkaveling geen trucje is. Er is een effectief proces nodig waarin naast kansen vooral ook private belangen worden erkend om tot resultaat te kunnen komen.
Akro Consult heeft een bijdrage geleverd aan deze expertmeeting met een praktijkinleiding over bedrijvenpark Reedijk, Heinenoord. Akro Consult heeft in dit project procesmanagement, financiële en juridische deskundigheid samenhangend ingezet. Een geslaagd voorbeeld van een privaat-gestuurde vrijwillige stedelijke herverkaveling avant-la-lettre.

Meer informatie: Paul van Dijk
.

 
Herontwikkeling centrum, Den Helder
 

De Koningstraat in het stadshart van Den Helder en de aanloopstraten Koningdwarsstraat en Spoorstraat vragen om een herontwikkeling om het woon- en leefklimaat te verbeteren. Uit het leefbaarheidsonderzoek dat door de gemeente is uitgevoerd, komt naar voren dat het centrum van Den Helder geschikt is voor wonen en minder voor winkel- en horecafuncties.
Zowel Woningstichting Den Helder als de gemeente Den Helder hebben vastgoed en gronden in het gebied in eigendom. Gezien de investeringskracht en samenwerking die van partijen gevraagd wordt, is het van belang om tot een samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen te komen. Hiermee wordt een eerste aanzet gegeven voor de vorming van een (wijk)ontwikkelingsmaatschappij voor het stadshart. Akro Consult begeleidt, binnen de kaders van de nieuwe Woningwet, het proces tot deze overeenkomst en stelt de overeenkomst op.
Verder ontwikkelt Akro Consult samen met partijen een uitvoeringsmodel voor het centrumgebied. In dit kader wordt een actor- en risicoanalyse uitgevoerd, waarbij verschillende scenario’s getoetst en vergeleken worden op juridische, financiële en fiscale aspecten en haalbaarheid.

Meer informatie: Roger Kersten.


 
Verstrijken implementatietermijn nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen
 

De Nederlandse overheid is verplicht om de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen (2014/23 en 2014/24) en concessierichtlijn (2014/25) te implementeren in natinale wetgeving. Hiertoe is een wetsvoorstel 'Voorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012' opgesteld. Het wetsvoorstel is op 22 maar 2016 door de Tweede kamer aangenomen en is ter goedkeuring voorgelgd aan de Eerste Kamer. Minister Kamps gaat er vanuit dat de inwerkingtreding van de gewijzigde Anabestedingswet per 1 juli 2016 kan plaatsvinden. De implementatietermijn voor de nieuwe richtlijnen is echter op 18 april 2016 verstreken, de vraag rijst welke gevolgen dit heeft voor lopende aanbestedingen.

In artikel 4.33 van de gewijzigde Aanbestedingswet 2102 is een overgangsregeling opgenomen voor aanbestedingen, die gestart zijn voor het tijdstip van inwerkingtreding van de gewijzigde Anbestedingswet. Op deze aanbestedingen blijft de huidige Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Dat geldt dus voor alle aanbestedingsprocedures, die gestart zijn voor de (vermoedelijke) datum van inwerkingtreding van 1 juli 2016.

Een belangrijk aandachtspunt voor aanbestedende diensten is de mogelijke rechtstreekse werking, die bepalingen uit de aanbestedingsrichtlijnen vanaf 19 april 2016 kunnen hebben voor burgers en ondernemers. De bepalingen uit de richtlijnen moeten dan inhoudelijk onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn en rechten toekennen aan burgers en/of ondernemers. Een voorbeeld is het kunnen indienen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument als vervanger van de Eigen Verklaring. Akro Consult houdt hier de komende tijd rekening mee in haar advisering bij aanbestedingsprocedures. Veel van de bepalingen ui de aanbestedingsrichtlijnen bevatten echte keuzemogelijkheden voor aanbestedende diensten, waardoor deze geen rechtstreekse werking hebben. Helaas is er geen overzicht beschikbaar van de bepalingen uit de aanbestedingsrichtlijnen, die rechtstreekse werking kunnen hebben. Mocht hierop een beroep worden gedaan, dan is het echter aan de rechter om hierover te oordelen.

De komende tijd houden wij bij aanbestedingsprocedures rekening met bovenstaande.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan helpen wij u uiteraard graag verder.

Meer informatie: Hélène Schepens, adviseur Akro Legal.

 
   
 
Bezoekadres, Benoordenhotseweg 43, 2596 BC Den Haag
Postbus 97662, 2509 GB Den Haag
tel: 070 - 326 26 23, fax: 070 - 328 27 08
E-mail: info@akroconsult.nl
Website: www.akroconsult.nl