Strategie- en organisatieontwikkeling

Strategie- en organisatieontwikkeling

Akro Consult is met haar jarenlange ervaring betrokken bij veel verschillende vraagstukken op het gebied van strategie- en organisatieontwikkeling.

Daarbij gaat het om oprichten of optimaliseren van samenwerkingsentiteiten, opzetten van projectorganisaties en daaraan gerelateerd projectmatig werken, alsook verandertrajecten of een aanpassing van een missie en visie van organisaties.

Hiermee draagt Akro Consult met haar kennis en ervaring ook bij aan structurele oplossingen en veranderingen voor haar opdrachtgevers.

Actueel

Meerjarenprogramma grondexploitaties, Bernisse

Voor deze gemeente, die in 2015 is opgegaan in de nieuwe gemeente Nissewaard, is jaarlijks het…

Lees verder

Woningcorporaties financieel in beeld, Velsen

In het kader van de invoering van de herziene Woningwet heeft Akro Consult de financiële informatie…

Lees verder

Koninklijke Verenigde Leder, Oisterwijk

Voor de gemeente Oisterwijk is een risicoanalyse gemaakt voor de herstructurering van het voormalige fabriekscomplex Koninklijke…

Lees verder

Vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Akro Consult maakt het verschil met procesmanagement plus. Een werkwijze waarbij we:

 • al vroeg in het ontwikkelproces de effectieve vraag in beeld brengen. Bijvoorbeeld via marktconsultaties. Een werkwijze die we toepassen bij nieuwbouwlocaties maar ook bijvoorbeeld bij herontwikkeling van bestaand vastgoed.
 • het ontwikkeltraject als het ware omdraaien. We beginnen bij de eindgebruiker en de exploitatiemogelijkheden. De partijen betrekken we er zo vroeg mogelijk bij vanuit een breed netwerk in de markt.
 • de financiële bewegingsruimte voortdurend in het oog houden, risico’s vroegtijdig onderkennen en daar actief op sturen. Een belangrijk gegeven is onze continue monitoring van ontwikkelingen in grondbeleid, grondposities en waarde- en kostenontwikkelingen van vastgoed en gronden.
 • zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit geldt zowel in ons dagelijkse werk als in bijvoorbeeld uiteindelijke contractvorming en contractbeheer.
 • wat we buitenshuis adviseren we ook thuis doen. Samen met onze opdrachtgevers en partners kijken we continue naar optimalisering van het proces. Wat voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling geldt, geldt ook voor ons werkwijze: duurzaam blijven sleutelen aan een betere dienstverlening.

Actueel

Nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling – begin 2019

Lees verder

Begeleiding verkoopteam Kickersbloem 3 Hellevoetsluis

Lees verder

Fokkerkantoor

Fokker behouden voor Papendrecht. In die ambitie heeft Akro Consult de gemeente Papendrecht ondersteund met het…

Lees verder

Legal

 

Legal+
Akro Legal is de juridische tak van Akro Consult. Zij staat garant voor innovatieve juridische dienstverlening, speciaal gericht op de vastgoed- en gebiedsontwikkelingspraktijk. Binnen de dienstverlening wordt zowel de publieke als de private kant bediend, waarbij Akro Legal zowel zelfstandig als ondersteunend aan de opdrachten van Akro Consult en Akro Finance opereert.

Visie
De praktijk van vastgoed- en gebiedsontwikkeling, alsmede de daarmee samenhangende juridische vraagstukken, is op zichzelf al ingewikkeld genoeg. Akro Legal is er niet om deze vraagstukken nog ingewikkelder te maken. Praktisch juridisch advies, heldere taal en leesbare documenten staan bij ons dan ook voorop. Contracten worden immers niet geschreven voor collega juristen, maar voor opdrachtgevers die hier in de praktijk mee moeten werken. De producten van Akro Legal worden opgesteld met gevoel voor de praktijk, een frisse blik en met oog voor de toekomstige samenwerking tussen partijen.

Meerwaarde
Akro Legal is onderscheidend door het bieden van meerwaarde op verschillende aspecten:

 

Producten
Akro Legal houdt zich binnen de breedte van vastgoed- en gebiedsontwikkeling bezig met juridische advisering. Hieronder wordt onder meer verstaan:

 • contractvorming, van intentieovereenkomsten tot koopovereenkomsten;
 • second opinions;
 • juridische analyses en strategiebepaling;
 • aanbestedingsprocedures en marktselecties;
 • contractmonitoring;
 • vormgeven van samenwerkingsverbanden/-entiteiten;
 • optreden als ‘huisjurist’ van organisaties.

 

 

 

Actueel

Juridische advisering, Bedrijventerrein Harnaschpolder

Akro Legal is bij onderhandelingen met diverse internationale bedrijven, die zich op het bedrijventerrein Harnaschpolder willen…

Lees verder

Systematisering anterieur kostenverhaal, Velsen

Voor de gemeente Velsen zijn workshops georganiseerd om uiteindelijk tot een optimaler systeem van anterieur kostenverhaal…

Lees verder

Contractvorming Den Briel, Papendrecht

Voor het nieuwbouwproject  Den Briel  – twee woontorens met 64 zorgwoningen en commerciële  en maatschappelijke voorzieningen…

Lees verder

Co-creatie en transformatie

Samenwerking is maatwerk. Specifieke situaties, uiteenlopende belangen en gewenste uitkomsten maken iedere samenwerking uniek. Akro Consult heeft de ervaring in huis om daar steeds opnieuw een gepaste vorm voor te vinden.

Actueel

Herontwikkeling Willem Arntsz Hoeve, Den Dolder

Veranderingen in de zorg en de bekostiging daarvan maken dat GGZ Altrecht dit grote terrein op…

Lees verder

Transformatie bedrijventerrein Reedijk, Binnenmaas

Het bedrijventerrein Reedijk in de Hoeksche Waard ontbeert een adequate infrastructuur en is bovendien erg verrommeld.…

Lees verder

Herontwikkeling Koninklijke Verenigde Leder, Oisterwijk

Het voormalige fabrieksterrein Koninklijke Verenigde Leder wordt herontwikkeld tot een gevarieerd gebied met diverse functies. De…

Lees verder

Finance

De diensten van Akro Finance worden zelfstandig én als complementaire dienstverlening in samenhang met procesmanagement en juridica (Legal) aangeboden. De focus ligt op financieel-strategische advisering.

Financiële vormgeving projecten

Op basis van gedegen kennis van de relevante kengetallen én kennis van de markt worden haalbaarheidsanalyses uitgevoerd en grond- en vastgoedexploitaties opgesteld. Deze fungeren in het totale ontwikkelingstraject als afwegingskader én als handvat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project.

Waarderingsvraagstukken
Waardebepaling van locatie- of vastgoedontwikkeling gebeurt op basis van marktkennis, marktconsultatie en de mogelijke impact van de ontwikkeling op toekomstige ontwikkelingen in de omgeving. Waardebepalingen die wij uitvoeren, richten zich vooral op inzicht in de haalbaarheid van ontwikkelingen.

Risico-analyse
Onze benadering van risico-analyse is niet om op voorhand risico’s uit te sluiten maar juist om de ontwikkeling te faciliteren. Moeilijkheden vertalen in mogelijkheden is de insteek.

Financieel-strategisch grondbeleid
Bij het opstellen van grondexploitaties hanteert Akro Consult een dubbele doelstelling: een sluitende exploitatie in samenhang met de optimale uitkomst van het ontwikkelprogramma.

Actueel

Meerjarenprogramma grondexploitaties, Bernisse

Voor deze gemeente, die in 2015 is opgegaan in de nieuwe gemeente Nissewaard, is jaarlijks het…

Lees verder

Woningcorporaties financieel in beeld, Velsen

In het kader van de invoering van de herziene Woningwet heeft Akro Consult de financiële informatie…

Lees verder

Koninklijke Verenigde Leder, Oisterwijk

Voor de gemeente Oisterwijk is een risicoanalyse gemaakt voor de herstructurering van het voormalige fabriekscomplex Koninklijke…

Lees verder

Marktselecties en aanbestedingen

Akro Consult begeleidt gemeenten en provincies bij aanbestedingen en selecties. Wij organiseren marktconsultaties en –selecties, formuleren selectiestrategieën, adviseren bij de totstandkoming van Programma’s van Eisen en het vaststellen van gunningscriteria. Ook bewaken wij het proces bij de beoordeling van biedingen.

Dit alles ondersteund door actueel inzicht in veranderingen in Europese regelgeving en jurisprudentie op het gebied van aanbestedingen en staatssteun.

Actueel

Koepelgevangenissen

De Koepelgevangenissen in Arnhem, Breda en Haarlem zijn niet meer geschikt als penitentiaire inrichting. Het Rijk…

Lees verder

Marktselectie gebiedsontwikkeling Roosenhorst, Voorschoten

Akro Consult begeleidt de gemeente Voorschoten bij de nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van het…

Lees verder

Selectie Ontwikkeling Westwijk Vlaardingen

Het centrum van Vlaardingen Westwijk wordt geherstructureerd. Dit betekent een aantal ingrijpende ingrijpende ruimtelijke opgaven zoals…

Lees verder

Procesmanagement

Ons bureau maakt ruimte voor samenwerking bij gebieds-
en vastgoedontwikkeling door:

 • partijen op een lijn brengen met respect voor ieders positie
 • verbindingen maken met praktische oplossingen, bewezen instrumenten en kennis van zaken
 • voortdurende monitoring van afspraken en contracten tijdens het ontwikkelproces
 • resultaatgericht werken in termen van realisatie en impact

Procesmanagement is in onze visie steeds meer een combinatie van offline en online, digitale contacten en face-to-face bijeenkomsten. De digitale dimensie geeft alle betrokken partijen de gelegenheid om real-time geinformeerd te blijven over de voortgang.

Niet alleen over het gezamenlijke proces maar ook over de voortgang van de voorbereiding en besluitvorming binnen de betrokken partijen. Akro is bezig om dit te vertalen in een digitaal platform per project.

Daarmee bieden wij een integrale bewaking van gemaakte procesafspraken, de financiële kaders en de juridische toetsing aan alle betrokken partijen bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Akro Consult Logo